ارزش‌های سازمانی ما

صداقت ، شفافیت و پاسخگویی ، احترام به ذینفعان ، بهبود مستمر ، تعالی سازمانی و عملیاتی، نوآوری ،کار تیمی و همکاری ، مدیریت شجاعانه، پذیرش اولویت ایمنی و سلامت ، حفظ محیط زیست ، ارزش افرینی برای سهامداران ، عمل به مسئولیت های اجتماعی و تلاش در جهت توسعه پایدار ارزش هایی هستند که ما را تعریف می کنند ، اینکه به چه چیزی اعتقاد داریم، ارزش هایی که تعهدات و اقدامات ما را هدایت می کنند و  رفتار ما در جاوید انرژی پرتو و کسانی که با ما تعامل دارند را توصیف می کنند

ارزش‌های اصلی

صداقت​
شفافیت​
پاسخگویی​
احترام به سهامداران