سیاست‌های عمومی

مشی عمومی شرکت

توسعه برند شرکت
مدیریت بهینه پروژه
مدیریت ریسک و فرصتها
رعایت قوانین و مقررات
توسعه براساس پایداری
توسعه فرهنگ سازمانی
تعالی سازمانی
توسعه عملکرد در حوزه سلامت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت
سازمان دوست دار محیط زیست
بهبود مستمر  
تعالی در سرمایه انسانی ، یادگیری و رشد سازمانی
مدیریت ذینفعان
پاسخگویی در مسولیت های اجتماعی