تعهدات HSE

  • تامین منابع کافی برای تامین سیستم  مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست
  • مدیریت موثر ریسک‌های ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست و اقدامات تامینی و بهبود مداوم فرآیندها و بکارگیری روش‌های کارآمد برای حذف و کاهش عوامل زیان‌آور شغلی، پیشگیری از آسیب و بیماری‌های شغلی، کاهش حوادث ناشی از کار و حذف منابع آلاینده محیط زیست
  • ترویج فرهنگ بهداشت، ایمنی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت یکپارچه HSE در طول چرخه فعالیت، درک ریسک مناسب، شفافیت و اطمینان در گزارشات، ارتقای یادگیری مستمر و نوآوری
  • رعایت هنجارها و الزامات قانونی لازم الاجرا در هر مکان و همچنین آیین نامه‌های داخلی تعیین شده مطابق با روندهای قانونی و استانداردهای بین المللی و همچنین سایر تعهداتی که شرکت در رابطه با ذینفعان خود می‌پذیرد و بر اساس آن برنامه ریزی می‌کند.
  • بهبود مستمردر بستر تعیین اهداف ، با در نظر گرفتن نیازهای سیستماتیک ذینفعان، ارزیابی مستمر عملکرد، اعمال اصلاحات لازم برای دستیابی به اهداف پیشنهادی، و ایجاد فرآیندهای راستی‌آزمایی، حسابرسی و کنترل برای اطمینان از برآورده شدن اهداف
  • ایجاد و حفظ کانال های ارتباطی با ذینفعان، همکاری با جوامع محلی و جامعه، کمک به توسعه دانش و اطلاع رسانی قابل اعتماد و شفاف به ذینفعان
  • حفظ محیط زیست، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم با تاکید بر پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاک، کنترل جنبه‌های بارز زیست محیطی و اجرای موثر طرح‌های مدیریت پسماند در حوزه عملیاتی و تلاش در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق بهبود مستمر فرآیندها و نیز برنامه‌ریزی در راستای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
  • حمایت از ارتقای حقوق انسانی، توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و تعهد به اصول توسعه پایدار