ارزش‌های اصلی HSE

کار ایمن، توسعه بهداشت، حفاظت از محیط زیست و حفظ کرامت انسانی

• عملکرد مبتنی بر اثربخشی و بهبود مستمر.
• صداقت و پاسخگویی، تلاش برای ارتقای استانداردهای اخلاقی.
• مدیریت شجاعانه و خلاق با به چالش کشیدن وضعیت موجود و ایجاد اثرات مثبت بلند مدت.
• اولویت دادن به مراقبت از انسان با اولویت قرار دادن سلامت آنها.