ماموریت HSE

ما در شرکت جاوید انرژی پرتو به شیوه‌ای مسئولانه با تلاش در جهت حفظ محیط زیست و تعهد به ایجاد محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان، و سایر ذینفعان به دنبال توسعه اعتبار و منافع شرکت هم راستا با ماموریت هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد و در مسیر توسعه پایدار فعالیت خواهیم کرد.