چشم‌انداز HSE

سازمانی با تاب‌اوری بالا در  بحران‌ها، میل به حوادث و بیماری‌های صفر و بدون اثرات نامطلوب زیست محیطی.

سازمان سرآمد و یادگیرنده در فرهنگ سلامت، ایمنی و محیط زیست با عملکرد قابل افتخار در حوزه HSE که در آن به‌جای تکیه بر نظارت بر مشارکت حداکثری تمرکز شود.

ما در حین حفظ یکپارچگی دارایی در جهت افزایش اعتماد ذینفعان، سازمانی با استانداردهای سختگیرانه HSE  خواهیم داشت.