استراتژی‌های پایداری شرکت

همسویی با استراتژی‌های پایداری گروه توسعه انرژی پاسارگاد به ویژه تلاش برای اینکه پایداری جزئی لاینفک از فرهنگ، کسب و کار، فرایندها، حاکمیت شرکتی و تصمیمات ما باشد.
درک بیش از پیش اهداف توسعه پایدار و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس سطح تاثیر از منظر ریسک‌ها و فرصت‌های شرکت
گزارش‌دهی و ارتباط موثر در مورد عملکرد اهداف توسعه پایدار بر پایه ادغام موضوعات آن در تصمیم‌گیری‌های کسب و کار شرکت
توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت به شکلی که بتواند برای تمامی ذینفعان شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را بهینه نماید و بستری برای یکپارچه‌سازی ملاحظات مرتبط فراهم آورد.
ایجاد چارچوبی در جهت نوآوری و همکاری در توسعه فرصت‌های رشد کسب‌وکار پایدار در شرکت
توسعه مشارکت‌ در جهت اهداف توسعه پایدار پس از نهادینه کردن مفهوم پایداری در عملکردهای شرکت