HSEQ

توسعه فرهنگ HSEQ

هر کسب و کار و سازمان موفق رفاه کارکنان خود، کیفیت محصولات یا خدمات و تأثیر عملیات خود بر محیط زیست را در اولویت قرار می دهد. لذا درک اهمیت مدیریت HSEQ بهداشت، ایمنی، کیفیت و محیط زیست ضروری است.
 مفهوم HSEQ در شرکت ما یک سیستم مدیریت یکپارچه است که بهترین شیوه‌ها و دستورالعمل‌ها را برای سازمان‌ ترسیم می‌کند تا محیط کاری ایمن، سالم و سازگار با محیط‌زیست را تضمین کند و در عین حال بر بهبود مستمر کیفیت محصول و خدمات تمرکز دارد.
سیستم مدیریت HSEQ شامل خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و پروتکل‌های مختلفی است که برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از مسائل، مانند رفاه کارکنان، مدیریت پسماند ، گزارش‌دهی حوادث، و کنترل کیفیت و غیره طراحی شده‌اند.

عناصر سیستم مدیریت HSEQ در در جاوید انرژی پرتو

سلامت: تمرکز بر بهینه سازی رفاه جسمی و روانی کارکنان، به ویژه از منظر به حداقل رساندن بیماری ها و آسیب های ناشی از فعالیت ها یا شرایط کاری است.
ایمنی: هدف اولیه پیشگیری از حوادث و صدمات از طریق مدیریت موثر ریسک، آموزش مناسب و رعایت استانداردها و مقررات صنعتی است.
کیفیت: این رکن به پیاده‌سازی سیستم‌ها و فرآیندهایی می‌پردازد که ثبات، کارایی و استانداردهای بالا را در محصولات یا خدمات سازمان تضمین می‌کنند و در نهایت منجر به رضایت ذینفعان می‌شوند.
محیط زیست: شیوه های تجاری که اثرات منفی زیست محیطی را به حداقل می رساند و شیوه های پایدار را ترویج می کند، مانند کاهش ضایعات، آلودگی و مصرف انرژی.

سیاست‌های HSE شرکت

پرورش فرهنگ HSEQ قدرتمند

فرهنگ HSEQ  قدرتمند در جاوید انرژی پرتو، برای حصول اطمینان از تعبیه این اصول در فعالیت های کاری روزمره، حیاتی است. مصداق این فرهنگ قوی شامل رهبری مدیریت ارشد به عنوان مثال، تعیین انتظارات روشن، و ارائه منابع کافی برای حمایت از طرح های HSEQ است. علاوه بر این، کارکنان در تمام سطوح باید در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و برنامه های آموزشی باید برای اطمینان از اینکه هر عضو سازمان دانش و مهارت های لازم برای کمک به اهداف HSEQ را دارد، وجود داشته باشد. در نهایت جاوید انرژی پرتو  باید به طور منظم عملکرد HSEQ خود را بررسی و ارزیابی کند، موفقیت‌ها را جشن بگیرد و از چالش‌ها برای بهبود مستمر درس بگیرد.